Regulamin konkursu „Pokaż swoją „naj” kanapkę z wykorzystaniem Bułeczki Ziołóweczki”

Regulamin konkursu „Pokaż swoją „naj” kanapkę z wykorzystaniem Bułeczki Ziołóweczki”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się
konkurs prowadzony pod nazwą „Pokaż swoją „naj” kanapkę z wykorzystaniem Bułeczki Ziołóweczki” zwany w dalszej części Regulaminu „Konkursem”.
2. Organizatorem konkursu jest: CHILLOUTGROUP MARCIN KAMIŃSKI, ul. Juhasów 24 A, 04-
784 Warszawa, NIP 1132514736, („Organizator”). Konkurs jest realizowany na zlecenie
SPOŁEM PSS w KIELCACH, ul. Świętego Leonarda 6, 25-311 KIELCE, NIP 657 038 79 09
3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony na serwisie Facebook w dniach 24.06 – 11.07 2021
roku.
5. Regulamin jest wyłączną podstawą przeprowadzenia Konkursu.
6. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu na mocy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. 2018 poz. 165 t.j.) i nie podlega rygorom określonym ww. ustawie.
Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą
przewidzianą w ww. ustawie.
7. Konkurs nie jest organizowany, sponsorowany, wspierany ani przeprowadzony przez
serwis Facebook. Serwis jest również zwolniony z wszelkich odpowiedzialności wnoszonych
przez Uczestników.
§ 2
UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs jest przeznaczony dla osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności
prawnych lub ograniczonych w zdolności do czynności prawnych, zamieszkałych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych
biorą udział w Konkursie wyłącznie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub
opiekuna prawnego (uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z posiadaniem
odpowiedniej zgody).
2. Uczestnikiem Konkursu jest osoba określona w ust. 1 niniejszego paragrafu, która wzięła
udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie w trakcie trwania Konkursu
(„Uczestnik”).
3. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie www.spolemkielce.pl oraz w siedzibie
Organizatora Przystąpienie do zadania konkursowego jest jednoznaczne z przystąpieniem do
Konkursu i jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora, osoby
pozostające w stosunku zlecenia bądź innym stosunku prawnym, do którego stosuje się
przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin tych osób, do drugiego
stopnia pokrewieństwa.
§ 3
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest CHILLOUTGROUP
MARCIN KAMIŃSKI, ul. Juhasów 24 A, 04-784 Warszawa, NIP 1132514736, Przetwarzanie
danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922 t.j. ).
2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą
przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, m.in. w tym w celu wyłonienia
zwycięzców Konkursu, dostarczenia przez organizatora lub wydania nagrody, opublikowania
wyników. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla
wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.
3. Uczestnictwo w Konkursie oraz podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny,
lecz niezbędny do realizacji Konkursu.
4. Administrator oświadcza, że listę zwycięzców przekaże do Społem Kielce celem wydania
nagród Zwycięzcom.
5. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych,
możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.
§ 4
ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
1. Warunkiem udziału w konkursie jest zamieszczenie pod postem konkursowym lub wysłanie na adres mail konkurs@spolemkielce.pl kreatywnego/interesującego/oryginalnego zdjęcia kanapki z wykorzystaniem bułeczki ziołóweczki.
2. W zamian za uczestnictwo w Konkursie, Uczestnik Konkursu udziela na rzecz Organizatora
niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z Utworu (malunku wykonanego techniką
dowolną), bez ograniczeń terytorialnych, na okres 10 lat, na następujących polach
eksploatacji:
a) wykorzystywanie w działaniach promocyjnych lub informacyjnych;
b) wprowadzanie do pamięci komputera, sieci multimedialnych;
c) nieodpłatne udostępnianie osobom trzecim;
d) rozpowszechnianie Utworu – publiczne wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej 25 lipca 2021 roku.
4. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu. Nieprzestrzeganie
Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
5. Podanie nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych stanowi naruszenie
Regulaminu.
6. Naruszenie przepisów prawa polskiego stanowi naruszenie Regulaminu.
7. Uczestnicy Konkursu, wobec których zajdzie uzasadnione podejrzenie, że ingerują w
mechanizm Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego
lub Regulaminem, mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w
Konkursie lub utracić prawo do nagrody.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem
nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.
9. Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie prawa do pracy zgłoszonej w Konkursie, w tym
prawa autorskie majątkowe i osobiste, a prawa do utworu nie są obciążone na rzecz osób
trzecich.
10. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego praca,
zgłoszona w Konkursie, będzie naruszała prawa osób trzecich, w tym w szczególności dobra
osobiste i prawa autorskie, lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
§ 5
NAGRODA
1. Nagrodą w konkursie jest: nagroda główna 3 x voucher do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego dla jednej osoby. Nagrody pocieszenia: 5 x plecaki turystyczne.
2. Nagrody w Konkursie otrzymają Uczestnicy wyłonieniu przez komisję konkursową złożoną
z pracowników Organizatora („Komisja Konkursowa”).
3. Komisja Konkursowa dokona wyboru zwycięzców spośród zgłoszeń Uczestników, którzy w
czasie trwania Konkursu, prześlą swoją pracę spełniającą powyższe postanowienia
regulaminu.
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez ogłoszenie wyników na FB
Społem KIELCE.
5. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na inną oraz do zastrzeżenia
szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego,
rzeczowego). Prawa do Nagrody nie mogą być przeniesione na osoby trzecie.
6. Zwycięzcy Konkursu w wiadomości prywatnej do profilu FB Społem Kielce – są zobowiązani
podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania Nagrody, nie później niż 3 dni od
ogłoszenia wyników
7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niedostarczenie Nagrody, wynikające z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
8. Do zadań Komisji Konkursowej należy wybór Zwycięzców Konkursu, jak również
stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania danych
niezbędnych do przekazania Nagrody Zwycięzcom oraz terminów jej dostarczenia. Zadania
Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z
postanowieniami Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych
czynności.
9. Jeden zwycięzca Konkursu może otrzymać tylko 1 (jedną) Nagrodę.
§ 6
SPRZECIW
1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu.
2.Wszelkie reklamacje w związku z przebiegiem Konkursu należy zgłaszać w formie
elektronicznej n adres e-mail hallo@chilloutgroup.pl przed upływem czasu trwania Konkursu
oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty
zakończenia Konkursu.
3. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane kontaktowe Uczestnika Konkursu – imię i
nazwisko, adres korespondencji, numer telefonu oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny
wniesienia sprzeciwu. Sprzeciw niezawierający tych informacji nie będzie rozpatrywany.
4. Sprzeciw zgłaszany po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywany.
5. Uczestnik składający sprzeciw zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą
listu poleconego nadanego na adres podany w sprzeciwie, w terminie 14 (czternastu) dni od
daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14
(czternastu) dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
§ 7
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin jest dostępny na stronie sopolemkielce.pl przez cały okres trwania Konkursu, a
ponadto Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których
korzystają Uczestnicy, w tym problemy techniczne, powstałe w trakcie trwania Konkursu.
3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy prawa
polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów
powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy.
5. Załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
6. Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2021 roku.